Uchwała Nr VII/29/2011
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 30 marca 2011 roku

 

w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzostek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1501, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 72 w związku z art. 91 d pkt 1ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

Rozdział I
Postanowienia wstępne

 

§ 1 Uchwala się Regulamin Funduszu Zdrowotnego przeznaczonego na udzielanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Brzostek, zwany dalej Regulaminem.

§ 2 Regulamin określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.

§ 3 Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)     regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Funduszu Zdrowotnego,

2)     organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Brzostek,

3)     szkole  - należy przez to rozumieć szkołę, zespół szkół lub przedszkole prowadzone przez Gminę Brzostek,

4)     dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w punkcie 3,

5)     nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Brzostek oraz emerytowanych i przebywających na rentach nauczycieli szkół, o których mowa w punkcie 3,

6)     Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Brzostek.

 

 

Rozdział II
Tryb tworzenia i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej

 

§ 4. 1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione corocznie w budżecie gminy.

2. Środkami, o których mowa w ust. 1 dysponują dyrektorzy szkół.

3. Rozpatrywanie wniosków odbywa się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

4. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje dyrektor szkoły.

5. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie zasiłku pieniężnego, w ramach środków wyodrębnionych na ten cel w rocznym planie finansowym szkoły.

6. Wyplata jest dokonywana przelewem na konto bankowe  wnioskodawcy.

 

 

Rozdział III
Rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej

 

§ 5. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku ze zwiększonymi kosztami leczenia spowodowanymi ciężką lub przewlekłą chorobą nauczyciela,
1)  zwiększonymi kosztami przejazdów do lekarza, specjalistycznych placówek zdrowia, szpitali, sanatoriów oraz innych placówek medycznych,
2) zakupami leków, sprzętu do rehabilitacji, korekcji, zwiększonej ilości środków higieny osobistej itp.,
3)     poniesionymi kosztami leczenia sanatoryjnego i rehabilitacyjnego.

 

 

Rozdział IV
Warunki przyznawania pomocy zdrowotnej

 

§ 6. 1. Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele, którzy:
1) leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w ich miejscu zamieszkania,
2) leczą się w miejscu zamieszkania, lecz choroba jest przewlekła i długotrwała
3) korzystają ze specjalistycznej pomocy leczniczej w innej miejscowości,
4)zakupują drogie lekarstwa – zgodnie z zaleceniami lekarza.

2.     Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest:
1)     posiadanie uprawnień do korzystania z pomocy zdrowotnej,
2)      przedłożenie dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, o których mowa w § 5,

3.     Z wnioskiem o pomoc zdrowotną występuje nauczyciel.

4.     Wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe.

 

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku i dyrektorom szkół i przedszkoli w Gminie Brzostek.

2.     Zmiany regulaminu następują w formie właściwej dla jej uchwalenia.

3.     Traci moc Uchwała Nr VI/21/2011 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzostek.

4.     Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.